Om sekretariatet

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI KO) er et kommunalt oppgavefellesskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samt Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune er vertskommune.

Formål

Sekretariatet har som formål å bistå kontrollutvalgene og sørge for sekretariatsbistand i tråd med forskriften om kontrollutvalg og revisjon. Sekretariatstjenesten skal til enhver tid tilfredsstille utvalgenes behov.

KSI KO skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt.

Sekretariatet sine oppgaver:

  • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.
  • Forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene.
  • Følge opp kontrollutvalgenes vedtak.
  • Kontroll med forvaltningen og revisjonen.
  • Påse at kommunestyrets/fylkestingets vedtak blir fulgt opp.
  • Risiko- og vesentlighetsanalyse.
  • Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
  • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger, følge opp oppdrag og bistand ved valg av revisjonsordning.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale inngått 2023 (PDF, 172 kB)

Kontakt oss