Hva gjør kontrollutvalget?

Kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling er beskrevet i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. De vesentligste oppgavene omtales kort under.  

Kontrollutvalgets oppgaver

  • Minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planen skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger.
  • Påse at kommunens/fylkeskommunens virksomhet blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
  • Rapportere til kommunestyret/fylkestinget om hvordan kommunestyrets/fylkestingets merknader til forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.
  • Påse at det føres kontroll med kommunens/fylkeskommunens interesser i selskaper.
  • Påse at kommunen/fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning og avgi innstilling om eventuelt valg av revisor.
  • Utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet.
  • På kommunestyrets/fylkestingets vegne forestå løpende kontroll med forvaltningen.
  • Påse at kommunens/fylkeskommunens årsregnskap blir revidert betryggende, og holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med lover og regelverk.
  • Avgi uttalelse om kommunens/fylkeskommunens årsregnskap før det vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
  • Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp.

I tillegg har kontrollutvalget ansvaret for bestilling av revisjonstjenester.

Kommuneloven beskriver kontrollutvalgets ansvar og myndighet.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon beskriver kontrollutvalgets og sekretariatets oppgaver mv.

Kontrollutvalget som klageorgan?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen/fylkeskommunen.

Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og oppfordring fra publikum, vurdere om det er behov for å behandle en sak i utvalget.