Henvendelser til kontrollutvalget

Ta kontakt med kontrollutvalget dersom du har en sak du mener at vi bør se nærmere på.

Ta kontakt

Har du en sak du mener kontrollutvalget bør se nærmere på? Det kan være generelle innspill eller konkrete tips om mulige kritikkverdige forhold.

Kontrollutvalget behandler ikke alt

Vær oppmerksom på at det er utenfor kontrollutvalgets mandat og reglement å behandle forespørsler som gjelder enkeltsaker, klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, uenighet i politiske vedtak eller varsel etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A.

Kontrollutvalget har bare plikt til å behandle saker som kommunestyret ber om, eller som kommer frem av kommunelovens kapittel 23 og 24. Forespørsler fra andre enn kommunestyret, vurderer kontrollutvalget selv om de vil se nærmere på. Alle henvendelser journalføres.

Kontrollutvalget kan også på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker, vurdere om det er behov for å behandle et tema i utvalget.

Kan jeg klage på et vedtak i kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. 

Personer som tar kontakt med kontrollutvalget er ikke å regne som part i en eventuell påfølgende kontrollsak. Det er derfor ikke klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalget eller andre partsrettigheter etter forvaltningsloven § 28.