Om KSI

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samt Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune er vertskommune.

Formål

Sekretariatet har som formål å bistå kontrollutvalgene og sørge for sekretariatsbistand i tråd med forskriften om kontrollutvalg og revisjon. Sekretariatstjenesten skal til enhver tid tilfredsstille utvalgenes behov.

KSI skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt.

KSI sine oppgaver:

  • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.
  • Forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene.
  • Følge opp kontrollutvalgenes vedtak.
  • Kontroll med forvaltningen og revisjonen.
  • Påse at kommunestyrets/fylkestingets vedtak blir fulgt opp.
  • Risiko- og vesentlighetsanalyse.
  • Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
  • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger, følge opp oppdrag og bistand ved valg av revisjonsordning.

Vedtekter og samarbeidsavtale

Ansatte

Kari Louise Hovland

Kari Louise har erfaring fra fylkeskommunal virksomhet samt landbruksforskning. Hun var ansatt ved fagenhet videregående opplæring i Oppland fylkeskommune fra 2006 til 2014, de siste årene som inntaksleder.
Fra 1996 til 2005 arbeidet hun som stipendiat/forsker og har bred erfaring innen saksbehandling og utrednings-/analysearbeid.
Hun har utdanning som i dag tilsvarer master innen plantevitenskap.

Kontakt oss

Til toppen