Om KSI

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samt Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune er vertskommune.

Formål

Sekretariatet har som formål å bistå kontrollutvalgene og sørge for sekretariatsbistand i tråd med forskriften om kontrollutvalg og revisjon. Sekretariatstjenesten skal til enhver tid tilfredsstille utvalgenes behov.

KSI skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt.

KSI sine oppgaver:

  • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner.
  • Forberede og utrede saker til behandling i kontrollutvalgene.
  • Følge opp kontrollutvalgenes vedtak.
  • Kontroll med forvaltningen og revisjonen.
  • Påse at kommunestyrets/fylkestingets vedtak blir fulgt opp.
  • Risiko- og vesentlighetsanalyse.
  • Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
  • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger, følge opp oppdrag og bistand ved valg av revisjonsordning.

Vedtekter og samarbeidsavtale

Ansatte

Tonje Hesthagen

Tonje er ansatt som rådgiver i 60 % stilling fra 1.9.2022. Hun er ansatt i et samarbeid med Viken kontrollutvalgssekretariat og jobber i tillegg 40 % for Viken fylkeskommune. 

Kari Louise Hovland

Kari Louise er ansatt som sekretariatsleder fra 1.9.2020. Fra 2014 til 2020 jobbet hun som rådgiver i sekretariatet.  

Kontakt oss

Til toppen