Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hva gjør kontrollutvalgene?

Kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling er beskrevet i forskrift om kontrollutvalg. De vesentligste oppgavene omtales kort under.  

Kontrollutvalgets oppgaver

  • Minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
  • Påse at kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
  • Rapportere til kommunestyret/fylkestinget om hvordan kommunestyrets/fylkestingets merknader til forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.
  • Påse at det føres kontroll med kommunens/fylkeskommunens interesser i selskaper.
  • Påse at kommunen/fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning og avgi innstilling om evt. valg av revisor.
  • Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
  • På kommunestyrets/fylkestingets vegne forestå det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen.
  • Påse at kommunens/fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, og holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med lover og regelverk.
  • Avgi uttalelse om kommunens/fylkeskommunens årsregnskap før det vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
  • Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp.

I tillegg har kontrollutvalget ansvaret for bestilling av revisjonstjenester.

Les forskrift om kontrollutvalg på lovdata.no

Kontrollutvalget som klageorgan?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen/fylkeskommunen. Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og oppfordring fra publikum, vurdere om det er behov for å behandle en sak i utvalget.

Sist oppdatert 02.11.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering